Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Maasdam & De Boer Advocaten – Mediators

Maasdam & De Boer Advocaten – Mediators, hierna te noemen Maasdam & De Boer, is een samenwerkingsverband, waarvan beide advocaten –ieder voor eigen rekening –de advocatenpraktijk uit oefenen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maasdam & De Boer te verrichten opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van een opdracht, schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht algemene voorwaarden van toepassing verklaart, zijn op de juridische dienstverlening niettemin uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing.

Maasdam & De Boer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van de aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Maasdam & De Boer beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, met een maximum van € 2.500,=.

Betaling van de facturen dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta en bankrekening. Bezwaren dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Na de termijn van twee weken worden klachten over de factuur niet in behandeling genomen, terwijl de factuur als onherroepelijk en volledig geaccepteerd wordt beschouwd.

Maasdam & De Boer is niet aansprakelijk voor fouten en/of onrechtmatige daden die door derden mochten worden gemaakt, die worden ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de opdracht te verrichten. Indien Maasdam & De Boer derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Maasdam & De Boer mede namens de betreffende opdrachtgever van Maasdam & De Boer aanvaard. Bij het inschakelen van derden zal Maasdam & De Boer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Maasdam & De Boer, binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Maasdam & De Boer zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de relatie met de cliënt/opdrachtgever en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door Maasdam & De Boer zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op een eventueel tegenstrijdig belang. De opdrachtnemer verleent tevens toestemming om bij Maasdam & De Boer bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden.

De cliënt/opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Maasdam & De Boer in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden kan worden gegeven.

In geval van een klacht van een cliënt/opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij Maasdam & De Boer. Maasdam & De Boer zal na bestudering van de klachten en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt/opdrachtgever om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost. Maasdam & De Boer kent een klachtenregeling met een klachtfunctionaris. Indien partijen er onderling niet uit mochten komen, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Maasdam resp. mr. R.D. de Boer afhankelijk over wie geklaagd wordt, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Ingeval van een aansprakelijkstelling door een cliënt/opdrachtgever ter zake van door Maasdam & De Boer uitgevoerde werkzaamheden, dient deze aan Maasdam & De Boer te worden gericht. Ingeval van tuchtrechtelijke klachten van een cliënt/opdrachtgever met betrekking door Maasdam & De Boer uitgevoerde werkzaamheden zal Maasdam & De Boer de cliënt/opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten. De klachtenregeling van Maasdam & De Boer is te downloaden via de website.

Bij beëindigen van de werkzaamheden zal Maasdam & De Boer het dossier sluiten en zal het dossier gedurende (minimaal) vijf jaar na het verzenden van de laatste declaratie worden gearchiveerd. Na ommekomst van deze termijn heeft Maasdam & De Boer het recht het dossier te vernietigen.

Op de opdracht kan De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing zijn, dan dient Maasdam & De Boer cliëntenonderzoek te verrichten. Daarnaast heeft Maasdam & De Boer dan een meldingsplicht zodra Maasdam & De Boer bekend wordt met transacties die onder Wwft vallen waarbij door tussenkomst van de advocaat een bedrag boven de €15.000 in contanten, met cheques aan toonder wordt betaald.

Het kantoor geeft uitvoering aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht. Al de informatie die het kantoor verkrijgt door het gebruik van onze website en ook overigens zal vertrouwelijk worden behandeld. Op onze website kunt u ons Privacy – en cookieverklaring te allen tijde inzien.

Maasdam & De Boer kunnen geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor per 1 januari 20217 geen beschikking heeft over een stichting derdengelden en dus geen gebruik maakt van een derdengeldrekening.

Op de rechtsverhouding tussen Maasdam & De Boer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.