Ook mogelijk (gratis) bij u thuis te komen!

Algemene Voorwaarden

Maasdam & De Boer advocaten en mediators, hierna te noemen Maasdam & De Boer, is een samenwerkingsverband, waarvan beide advocaten –ieder voor eigen rekening –de advocatenpraktijk uit oefenen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maasdam & De Boer te verrichten opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van een opdracht, schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht algemene voorwaarden van toepassing verklaart, zijn op de juridische dienstverlening niettemin uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing.

Maasdam & De Boer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van de aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Maasdam & De Boer beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, met een maximum van € 25.000,–

Maasdam & De Boer is niet aansprakelijk voor fouten en/of onrechtmatige daden die door derden mochten worden gemaakt, die worden ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de opdracht te verrichten. Indien Maasdam & De Boer derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Maasdam & De Boer mede namens de betreffende opdrachtgever van Maasdam & De Boer aanvaard. Bij het inschakelen van derden zal Maasdam & De Boer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.
Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Maasdam & De Boer, binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Maasdam & De Boer heeft zich aangesloten bij de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

Alvorens de Geschillencommissie Advocatuur wordt ingeschakeld dient de opdrachtgever zijn klacht binnen drie maanden nadat deze kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten in te dienen bij de opdrachtnemer. Allereerst zal worden getracht de klacht in onderling overleg op te lossen. Voor geval dit niet tot een oplossing leidt, zal de klachtenprocedure worden gevolgd.

Bij beëindigen van de werkzaamheden zal Maasdam & De Boer het dossier sluiten en zal het dossier gedurende (minimaal) vijf jaar na het verzenden van de laatste declaratie worden gearchiveerd. Na ommekomst van deze termijn heeft Maasdam & De Boer het recht het dossier te vernietigen.

Op de opdracht kan De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing zijn, dan dient Maasdam & De Boer cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden.

Maasdam & De Boer kunnen geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor per 1 januari 20217 geen beschikking heeft over een stichting derdengelden en dus geen gebruik maakt van een derdengeldrekening.

Op de rechtsverhouding tussen Maasdam & De Boer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Advocaat Hoorn echtscheiding woning mediation , advocaat onroerend goed etc, scheiden, mediator